İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tarihe mi meraklısınız? Size tavsiye edebileceğimiz kitaplar

Tarih okuyan, Tarih öğrenimi gören, Tarih Bilimine meraklı olanların okumaları gereken Tarihe Giriş sayabileceğimiz kitaplar

Tarih,Tarihçi ve Toplum

SALİH ÖZBARAN’IN yazarlığını yaptığı TARİH, TARİHÇİ VE TOPLUM adlı kitap, 5 bölümde incelenmektedir. Kitabın birinci bölümü 1980 darbesi zamanı Atatürk ilkeleri adına yapılan tarih yağmacılığını, tarihin ne olduğunu, toplumların tarihe neden ihtiyaç duyduklarını, kadın tarihi çalışmalarını, tarihin ne öğrettiğini, tarihin tekerrür endişesini, mektepli tarihin ne olduğunu ve mektepli tarihçi yetiştirilmesini anlatmaktadır.

Kitabın ikinci bölümünde tarihin toplum tarafından sorgulanmasını, tarihçinin toplumdaki rolünü, siyasal tarih ve iktisadi tarih geleneğinin ne olduğunu, sayısal yaklaşımların tarihe yararlarını, işçi hareketi ile büyüyen sosyal tarihin ne anlam ifade ettiğini, kolektif zihniyet tarihi açıklamalarını, akademik tarihçiliğin nasıl olması gerektiğini ve akademisyenlerin tarihi nasıl yazması gerektiğini anlatmaktadır.

Kitabın üçüncü bölümünde, Eski Yunan ve Roma’daki, Ortaçağ’daki, Rönesans’taki, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl tarihçilik düşüncesini, Post Modernizm, Pozitivizm anlayışları açıklamalarını, sosyal tarihin ve bununla ilgilenen tarihçinin ne şekilde çalışması gerektiğini ve oryantalizm tanımının açıklamasını anlatmaktadır

Kitabın dördüncü bölümü, Türk tarihçiliğinin 1980 dönemi ve sonrası değişen düşüncelerini, Türkiye’deki kaynak yayını sorununu, belge fetişizmini, Cumhuriyet tarihi dönemindeki tarihçilik çalışmalarını, Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşunu, incelediği konuları ve araştırmaları anlatmaktadır.

Kitabın beşinci bölümü, tarihi öğrenme beklentisinin ne olduğunu, tarihin eğitimdeki işlevselliğini, toplumumuzdaki tarih öğrenme sorunlarını, bu anlatım konusunda tarihçiye düşen görevin ne olduğunu, tarih kitaplarındaki yazıların incelenmesini ve bunları yazanların doğruları veya önyargıları neye göre belirleyip yazdıklarını, tarafsız bir kitap yazmanın mümkün olup olmadığını, ders kitaplarındaki tarih anlatımında bulunan politik yargıları, ezberciliği, tarihçileri yazmaya yönelten “Müslüman ve Adil” ve “Kafir ile Savaş” motiflerinin ne anlama geldiklerini, tarih disiplinini, tarihsel öğretimi, tarihsel konuların ayrımının nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır.

Kitabın sonundaki sonuç bölümü ise tarihin insanla bağdaştırılmasını anlatmaktadır.

Tarihin Peşinde

JHON TOSH’UN yazarlığını yaptığı TARİHİN PEŞİNDE adlı kitap 10 bölüm ve bir sonuç kısmından oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümü, tarihin faydalarını, ortak tarih bilincini, kısmi olarak Britanya tarihindeki ulusal bilinci, tarihin toplumsal rolünü,  geçmişe yönelik tarihçi yaklaşımları, tarihsel perspektifi anlatmaktadır. Kitabın ikinci bölümü, tarih araştırılmasındaki birinci ve ikinci kaynaklarının önemini, ayrıştırılmasını, otobiyografi açıklamasını ve nasıl neye dikkat ederek yazılması gerektiği, gazetelerin, özel mektupların, günlüklerin tarihi önemini, arşivciler ile tarihçiler arası işbölümünü anlatmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü, tarihçinin belge değerlendirmesinin nasıl olması gerektiğini, bulunan belgenin sahte veya gerçek olduğunun nasıl ayrıştırılmasını ve tarihçinin bulduğu her kaynağı değerlendirmesi gerektiğini anlatmaktadır. Kitabın dördüncü bölümü, kolektif zihniyet tarihin, siyaset, diplomasi, hukuk ve düşünce tarihi açıklamalarını anlatmaktadır. Kitabın beşinci bölümü, iktisat tarihi kuruluşunu, amacını, yararını açıklamakta, işletme tarihi ve sosyal tarih ile ilişkilendirmesini anlatmaktadır. Kitabın altıncı bölümü, tarih yazıcılığının özelliğini, ne işe yaradığını, tarihçinin kendine hangi soruları sorması gerektiğini, neden sonuç örüntülerini anlatmaktadır. Kitabın yedinci bölümü, tarihçi çalışmalarını, tarihi bakış açılarını, tarihsel olguları, tarih ile doğa bilimleri arasındaki ayrımı, nesnellik kavramını anlatmaktadır. Kitabın 8. bölümü, tarihin sosyal bilimler arasında sayılıp sayılamama tartışmasını, determinizm açıklamasını, Marksist tarih yorumu değerlendirilmesini, gelenekçi tarih anlayışını anlatmaktadır. Kitabın dokuzuncu bölümü, kantitatif tarih etkisini, demografik tarihi, kliometri tanımı ve ortaya çıkışını, iktisat teorilerini, anlatmaktadır. Kitabın onuncu bölümü, sözlü tarih tanımını anlatmaktadır. Kitabın sonunda bulunan sonuç kısmı ise, makro-ekonomik tarih açıklamasını, yakın dönem tarih yazıcılığını anlatmaktadır.

Tarih Nedir?

EDWARD HALLET CARR’IN yazarlığını yaptığı TARİH NEDİR? adlı kitap içerisinde altı kısımda incelenmektedir.  Kitabın birinci bölümü, tarihin ne olduğunu, tarihi olguları, 19. yüzyıl tarihçileri düşüncelerini, çağdaş tarihçinin görevlerini,tarihçi ve olguları arasındaki bitmez ilişkiyi anlatmaktadır. Kitabın ikinci bölümü, bireycilik kültünü, bilinçli tarih yazımını anlatmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü, tarihin diğer toplumsal bilimler( disiplinler) ile ayrımını, tarihi öngörüyü, teknik tarih çeşidini, tarihçi ve tarih yazımındaki nesnelliği anlatmaktadır. Kitabın dördüncü bölümü, tarih incelemesinin ne olduğunu, tarihçi nedenlerini, determinizm anlayışını, tarihi kaçınılmazlık teorisini, tarihte rastlantının rolünü, Marx’ın tarihi rastlantı için düşüncelerini anlatır. Kitabın beşinci bölümü, kiniklik görüşünü, aydınlanma çağı düşünürleri görüşlerini, insan evriminin teknolojik ilerleme ile ilişkisini, toplumsal örgütlenme sorunlarını, tarihçi ve onun nesnelliğini, tarihte yargı ölçütünü, tarihin geçmiş ve gelecek içerisindeki önemini, tarihsel değerler ve olguları anlatmaktadır. Kitabın altıncı bölümü, endüstrinin tarihle ilişkisini, tarih bilincinin geçmişte uyanışını, 15, 16,17 ve 18. yüzyıldaki tarih geçiş olaylarını, Fransız devrimi ve tarihi ilişkisini anlatmaktadır.

 

Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine

ETİENNE COPEAUX’UN yazarlığını yaptığı TÜRK TARİH TEZİNDEN TÜRK İSLAM SENTEZİNE kitabı içerisinde sekiz bölüme ayrılmaktadır. Kitabın birinci bölümü 19. ve 20. yüzyıl ulusal tarih bilimi ve tarih yazımını, Mustafa Kemal öncesi tarih yazımının nasıl olduğunu, Kemalist tarih yazımının kuruluşunu, Orhun yazıtları ve açıklamalarını, Türkçülüğün ifadesinde tarihin yerini, Türkiyat enstitüsü kuruluşunu, 1931 ve sonrasında düzenlenen tarih ders kitapları yönetmeliklerini, güneş dil teorisi açıklamalarını, Türk oryantalizmi açılımını anlatmaktadır. Kitabın ikinci bölümü hümanizm ve Türkçü tepkiyi, Türkçü düşüncenin ortaya çıkışını ve kurumsallaştırılmasını, aydınlar ocağı açılmasını, Türk İslam sentezi düşüncesini ve İbrahim Kafesoğlu düşünce ve yayınlarını, cihan hakimiyeti fikri ve ortaya çıkışını, Panturanizm sorununu, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü açılışını anlatmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü, Talim ve Terbiye kurulunu, 1980 darbesinden sonra ders kitaplarındaki değişiklikleri anlatmaktadır. Kitabın dördüncü bölümü, Kemalizm doğuşundan itibaren değişiklik olan ideoloji sürekliliğini, Kemalist ideoloji ve bunun getirdiği ders kitapları kapaklarındaki değişiklikleri, ders kitaplarındaki ideolojik göstergeleri anlatmaktadır. Kitabın beşinci bölümü, İslamiyet’ten önceki Türklerin doğuşunu ve tanımını, Orhun yazıtlarındaki Türkçü söylemleri anlatmaktadır. Kitabın altıncı bölümü, Türk devletleri ve Mustafa Kemal Atatürk arasındaki bağı, İslamiyet ve Türklük düşüncesinin gelişimini, Malazgirt savaşının Türklük ve İslamiyet ile ilişkisini, Türklerin Avrupa tarafından tanınması ve İslam’ın kurtulmasını, Fetih kelimesinin dini boyut bakımından incelenmesini anlatmaktadır. Kitabın yedinci bölümü, Araplarla İslamiyet ve Türkçülük arasındaki ilişkiyi, Arapların geçmişini, yaşanan dinsel olayların Kemalizm ile ilişkisini, Türklerin İslamiyet’e geçişi ve gelişmesini, ders kitaplarında İslamiyet Kemalizm işlenmesini, Arap devrimini anlatmaktadır. Kitabın sekizinci bölümü, Balkanlarda Osmanlı varlığını, Rumeli’ye girişi, Anadoluculuk anlayışını, Hititler, İyonlar, Yunanlılar ve Bizanslıların ders kitaplarındaki anlatımlarını, Türk okul kitaplarındaki Ermeni anlatımlarını anlatmaktadır.

Tarih Nasıl Yazılır?

AHMET ŞİMŞEK’İN editörlüğünü yaptığı TARİH NASIL YAZILIR? kitabı içerisinde on dört bölümde incelenmektedir. Kitabın birinci bölümü, tarih düşüncesinin ortaya çıkışını, tarih düşüncesinin gelişimini, efsaneleri, Grek-Roma, Yahudi-Hristiyani, İslami ve aydınlanmacı tarih geleneklerini anlatmaktadır. Kitabın ikinci bölümü, 19. ve 20. yüzyıl bilimsel tarih anlayışını, 19. yüzyıl  tarih oluşumunun Türkiye’ye etkisini, tarihte öznelliği, Annales okulu düşüncelerini, tarihçi olgularını anlatmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü, olgu, kaynak, bakış açısı, araştırma, yorumlama, eş zamanlama, anlatı, nesnellik kurgu, empati, intihal kelimeleri anlamlarını anlatmaktadır. Kitabın dördüncü bölümü, Teolojik, Pozitivist, Romantik, Tarihselci, İdealist, Pragmatik, Marksist, Yapısalcı, Annales okulu, Frankfurt okulu, Bağımlılık okulu, Maduniyet okulu anlayışlarını ve ortaya çıkışlarını anlatmaktadır. Kitabın beşinci bölümü, birinci ve ikinci el kaynak tasniflerini, kaynak ve belge çeşitlerini, kaynak ayrımlarını anlatmaktadır. Kitabın altıncı bölümü, tarih yazımı özgünlüğünü, kuram kaynak ilişkisini, toplumsal kurumun ne olduğunu anlatmaktadır. Kitabın yedinci bölümü, dijital tarihçiliği ve bunun yararlarını, online arşivleri anlatmaktadır. Kitabın sekizinci bölümü, Türkiye’de sözlü tarihin çıkışını ve gelişimini, dünyadaki ve Türkiye’deki yerel tarihçiliği anlatmaktadır. Kitabın dokuzuncu bölümü, disiplinler arası tarih ilişkisini ve tek tek açıklamalarını anlatmaktadır. Kitabın onuncu bölümü, kaynaklardan bilgi edinmeyi, yazma aşamasındaki kuralları ve üslupları anlatmaktadır. Kitabın on birinci bölümü, kaynak ve alıntı gösterimini, metin içindeki kaynak göstermeyi, dipnot ile kaynak göstermeyi anlatmaktadır. Kitabın on ikinci bölümü, yazılı ve sözlü kültürü, popüler kültür açıklamasını ve gelişimini anlatmaktadır. Kitabın on üçüncü bölümü, sanat tarihi açılımını, sanat tarihçisi yöntemlerini, ülkemizdeki sanat tarihi çalışmalarını anlatmaktadır. Kitabın on dördüncü bölümünde, mimarlık tarihini, mimarlık tarihi araştırmalarını, şehir ve semt tarihini,  nasıl çalışması gerektiğini, iktisat tarihi alanını, nasıl çalışması gerektiğini, ülkemizdeki iktisat tarihi gelişimini ve son olarak da ülkemizdeki usta tarihçilerin kısa biyografi ve çalışma yöntemlerini anlatmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir